Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 7.8.2022 20:47:14
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Základy památkové péče

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Mgr. Michal Novotný

Anotace

Památková péče je respektovaný komplexní interdisciplinární obor vnímaný v převaze jako praktická činnost, který však má podstatu v kulturně hodnotovém utváření společnosti. A právě porozumění oboru v rámci celospolečenského kontextu je hlavním záměrem předmětu omezeného formou přednášek. Absolventi/tky by měli být schopni porozumět základním východiskům památkové péče, interpretovat vývoj oboru, znát názory a úlohu klíčových osobností české a evropské památkové péče od jejího zrodu do současnosti, umět charakterizovat a klasifikovat strukturu památkového fondu, aplikovat oborovou terminologii, analyzovat a používat kategorii památkové hodnoty a chápat principy autenticity. Přednášky umožní studentům získat nezbytný přehled o institucionální struktuře české státní památkové péče a pomůžou jim orientovat se právních i oborových předpisech věnujících se ochraně hmotného kulturního dědictví na národní i mezinárodní úrovni. Po absolvování přednášek získá student představu o procesu projednávání obnovy kulturní památky, včetně restaurátorského zásahu. Některá témata jsou probírána s aktivním zapojením studentů, přednášky jsou provázeny promítáním obrazových ilustrací, posluchači dostávají k dispozici úryvky odborných textů a další dokumenty k případovým studiím, ilustrující danou problematiku. Komplementárním doplňkem předmětu by měl být především předmět muzeologie.

Sylabus

1) Památková péče - interdisciplinární obor nebo multidisciplinární guláš?
2) Vztah společnosti ke starým věcem. "Památková péče" před památkovou péčí.
3) Teorie památkových hodnot. Alois Riegl a jeho vliv na českou památkovou péči.
4) Identifikace památkových hodnot v praxi památkové péče - cvičení.
5) Bohuslav Slánský a česká restaurátorská škola.
6) Výjimečné postavení české restaurátorské školy v evropském kontextu.
7) Památková péče za první republiky - osobnosti a ideová východiska.
8) Památková péče za první republiky - památkové úřady bez památkového zákona
9) Památková péče od padesátých let do současnosti.
10) Restaurování "versus" konzervování-restaurování.
11) Metody památkové péče v postmoderní době.
12) Národní památkový ústav.
13) Zákon o státní památkové péči. Památková péče v českém právním řádu.
14) Památková péče a globalizace.

Literatura

Z:Assessing the Values of Cultural Heritage, GCI, Los Angeles 2001.
Z:Brandi, C.: Teorie restaurování, Tichá Byzanc, Kutná Hora 2000. ISBN 80-86359-03-4.
Z:Conti, A.: History of the restoration and conservation of works of art, Oxford 2007. ISBN 978-0750669535
Z:Jokilehto, J.: A History of Architectural Conservation, Butterworth-Heinemann, Oxford 1999. ISBN 978-0750655118
Z:Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví, svazek 1, NPÚ, Praha 2007. ISBN 978-80-87104-14-9
Z:Odborné a metodické publikace Národního památkového ústavu (http://www.npu.cz/pp/zpp/publikace/)
Z:Riegl A.: Moderní památková péče, NPÚ ÚP, Praha 2003. ISBN 80-86234-34-7
Z:Varhaník, J.; Malý, S.: Zákon o státní památkové péči: Komentář. Praha 2011. ISBN 978-80-7357-659-2
Z:Vinas, S.M.: Contemporary Theory of Conservation, Oxford, 2005. ISBN 0 7506 6224 7
Z:Wagner V.: Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana, Praha 2006. ISBN 808623472X
D:Zprávy památkové péče. ISSN 1210-5538
D:Choay, F.: The Invention of the Historic Monument, Cambridge 2001. ISBN 978-0521454742
D:Dvořák, M.: Katechismus památkové péče, SÚPPOP, Praha 1991. ISBN: 9788086234557
D:Hlobil, I.: Na základech konzervativní teorie české památkové péče, NPÚ, Praha 2008. ISBN 978-80-87104-32-3
D:The Illustrated Burra Charter, ICOMOS 2004. ISBN 9780957852822
D:Kolektiv autorů: Péče o architektonické dědictví, I., III. díl, Praha 2008, 2010. ISBN 978-80-85970-62-3
D:The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, (http://whc.unesco.org/en/guidelines)
D:Restaurování, sborník příspěvků k 8. ročníku konference Obnova památek 2008, AXIS studio, Praha 2008.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi