Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 7.8.2022 22:06:22
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Konzervování a restaurování památek

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 2
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Mg.A Luboš Machačko

Anotace

Cílem předmětu je představit studentům obor konzervování-restaurování jako komplexní disciplínu zahrnující v sobě poznání předmětu restaurování, průzkum předmětu, přípravu a provedení konzervátorského-restaurátorského zásahu a vypracování restaurátorské dokumentace.
Důraz je kladen na poznání povahy předmětu, který má být restaurován, na průzkumy památek a diagnózy jejich stavu. Reflektovány jsou různé přístupy k řešení restaurátorských zásahů s přihlédnutím k etice konzervátorského a restaurátorského zásahu. Zdůrazněn je mezioborový charakter péče o umělecká a umělecko-řemeslná díla.
Samostatný přednáškový blok je věnován i možnostem využití nanotechnologií při obnově památek.
Nedílnou součástí přednášek jsou ukázky řešení diskutovaných restaurátorských problémů na příkladech z restaurátorské praxe.
Smyslem přednášek není jen podat studentům ucelený vhled do dané problematiky, ale především podnítit jejich samostatné kritické myšlení na základě rozboru všech relevantních oblastí praxe oboru konzervování-restaurování.

Sylabus

1. Historické umělecké dílo, jeho vznik, charakteristika, identifikace, jeho umělecká a historická hodnota.
2. Vztah díla s jeho okolím. Autenticita. Prezentace uměleckého díla.
3. Vznik a vývoj oboru konzervování-restaurování.
4) Konzervování-restaurování jako mezioborová disciplína.
5. Úloha restaurátora-konzervátora v procesu záchrany uměleckého díla.
6) Průzkum uměleckého díla (SHP, umělecko-historický, chemicko-technologický, restaurátorský průzkum).
7) Základní etapy restaurátorského zásahu.
8. Restaurátorská zpráva a dokumentace.
9) Základní pojmy (konzervování, restaurování, obnova, rekonstrukce, revitalizace, restituce apod.).
10) Etika konzervátorského a restaurátorského zásahu: etické kodexy, mezinárodní charty
11) Etika konzervátorského a restaurátorského zásahu: právní předpisy
12) Restaurování malířských uměleckých děl: malířské techniky: nástěnná malba, malba na pevné podložce, malba na plátěné podložce.
13. Restaurování malířských uměleckých děl: specifikace techniky, charakteristika poruch, možná řešení.
14) Nanotechnologie v oboru konzervování-restaurování

Literatura

Z: Viňas, Salvador Muňos: Contemporary Theory of Conservation, Elsevier Butterworth Heinemann, Oxford, 2005, ISBN 0-7506-6224-7
Z: Brandi, Cesare: Teorie restaurování, Tichá Byzanc, Kutná Hora, 2000, ISBN 80-86359-03-4
Z:Vaněček, Ivan: Nástěnné malby, Stop, Praha, 2000, ISBN 80-902668-3-5
Z: Slánský, Bohuslav: Technika malby I, II, Paseka, 2003, ISBN 80-7185-624-X
Z: Mora, Laura; Mora, Paolo; Philippot, Paul: Conservation of Wall Paintings, ICCROM, Butterworths, London, 1984
D: Ďurovič, Michal (a kol.): Restaurování a konzervování archiválií a knih, Paseka, 2002, ISBN: 80-7185-383-6
D:Poláková, J. (ed.), 2007: Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví. I. svazek. Praha.
D: Alt. J., J.: Revitalizace interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře-Sedlci. Restaurování nástropních maleb v klenbě křížení hlavní a příčné lodi a v klenbách kaplí ochozu, in: Sedlec � historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera, TOGGA, Praha 2009, ISBN 978-80-87358-22-4, s. 399-418.
D: Macek, P..: Operativní průzkum a dokumentace historických staveb, NPÚ Praha 2005
D: Dvořák, M.: Katechismus památkové péče, NPÚ Praha 2004
D: Riegl, A.: Moderní památková péče, NPÚ Praha 2003
D:Wagner, V.: Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana, NPÚ Praha 2005

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi