Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 7.8.2022 21:14:30
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Analytická chemie I

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Oto Mestek, CSc.
doc. Ing. Kamil Záruba, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

V rámci přednášek se posluchači seznámí s principy analytických metod, které jsou běžně využívány v kontrolních i vývojových analytických laboratořích. Spektrum probíraných metod zahrnuje jak metody klasické analýzy, tak i metody instrumentální, které tvoří většinu náplně předmětu. Z instrumentálních technik se posluchači seznámí s metodami elektrochemickými (potenciometrie, voltametrie, polarografie, coulometrie), s metodami separačními (plynová a kapalinová chromatografie) i s metodami atomové a molekulové spektroskopie (atomová absorpční a emisní spektrometrie, absorpční spektrometrie v infračervené, viditelné a ultrafialové oblasti spektra, spektrometrie nukleární magnetické rezonance). Zvláštní přednáška je věnována hmotnostní spektrometrii a přesnosti a správnosti analytických měření.
V seminářích jsou probírány výpočty z vážkové a titrační stechiometrie, výpočty rovnováh, aplikace Nernstovy rovnice a Lambertova-Beerova zákona a charakteristiky separačních procesů.
Laboratorní cvičení jsou vyučovány jako samostatný předmět "Laboratoř analytické chemie I".
Na předmět Analytická chemie I navazuje v dalším semestru Analytická chemie II, kde jsou probrané principy dále prohloubeny, značně se rozšíří spektrum probraných technik a velká pozornost je věnována aplikacím jednotlivých metod.

Sylabus

1. Základní pojmy, rovnováhy v roztocích
2. Rovnováhy v roztocích, pH
3. Odměrná analýza, vážková analýza
4. Elektroanalytické metody
5. Elektroanalytické metody
6. Principy spektrometrie, spektrometrická instrumentace
7. Atomová spektrometrie
8. Molekulová spektrometrie
9. Molekulová spektrometrie
10. Extrakce, princip chromatografie
11. Princip chromatografie, plynová chromatografie
12. Kapalinová chromatografie, elektroforéza
13. Hmotnostní spektrometrie
14. Chyby analytických měření


Literatura

Skripta: K. Záruba a kol., Analytická chemie, 1. a 2. díl, Vydavatelstvní VŠCHT Praha, 2016
Z: D. Kealey, P. J. Haines: Analytical Chemistry, BIOS Sci. Publ., Oxford 2002, ISBN 1-85996-189-4

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi